แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

sacramental

สิ่งคล้ายศีล คือบางสิ่งที่ช่วยเตือนใจเราว่าพระเจ้าประทับอยู่ใกล้ชิด ตัวอย่างของสิ่งคลายศีล เช่น รูปภาพ สายประคำ น้ำเสก และเทียน ฯลฯ