แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

sacrament

ศีลศักดิ์สิทธิ์ คือเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์แห่งความรักและการประทับอยู่ของพระเจ้า