แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Sabbath

วันสับบาโต คือวันหนึ่งของสัปดาห์ที่เราใช้พักผ่อนและนมัสการพระเจ้า ชาวคาทอลิกเฉลิมฉลองวันสับบาโตในวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นวันแห่งการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า