แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Rosary

สายประคำ คือชุดของบทภาวนาที่ช่วยเราให้จดจำเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตของพระเยซูเจ้าและพระนางมารีย์ได้ เราสวดภาวนาบทเหล่านี้ด้วยการใช้สายที่ร้อยเรียงด้วยลูกปัด