แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Rome

กรุงโรม คือเมืองหลวงของประเทศอิตาลี เนื่องจากนักบุญเปโตรได้ดำเนินชีวิตและสิ้นชีวิตที่นั่น ผู้ที่สืบตำแหน่งต่อจากนักบุญเปโตร คือบิชอปของกรุงโรม จึงเป็นผู้นำของพระศาสนจักรโรมันคาทอลิกด้วย ท่านได้รับขนานพระนามว่า สมเด็จพระสันตะปาปา