แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ritual

จารีตพิธีกรรม ประกอบด้วยวาจา การปฏิบัติ และท่าทาง ที่ใช้เพื่อเฉลิมฉลองบางสิ่งเป็นพิเศษ