แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

revelation

การเปิดเผย คือวิถีที่พระเจ้าทรงใช้เพื่อแสดงถึงพระประสงค์ของพระองค์เพื่อเรา ทูตสวรรค์กล่าวแก่พระนางมารีย์ว่าพระนางจะกลายเป็นพระมารดาพระเจ้า ตามการเปิดเผยถึงพระประสงค์ของพระเจ้าแก่พระนาง