แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

resurrection

การกลับคืนชีพ เป็นชัยชนะของพระเยซูเจ้าเหนือบาปและความตาย โดยการกลับมีชีวิตอีกครั้งหนึ่ง