แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

religious community

หมู่คณะนักบวช คือกลุ่มบุคคลที่ปฏิญาณตนจะดำเนินชีวิตในการภาวนาและรับใช้พระเจ้า