แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Reign of God

พระอาณาจักรพระเจ้า หมายถึง การที่พระเจ้าประทับอยู่และทรงมีส่วนร่วมในชีวิตของเรา ด้วยพระสัญญาที่จะทำให้โลกนี้ดีขึ้นสำหรับชนทั้งปวง พระเยซูเจ้าทรงเริ่มพระอาณาจักรของพระเจ้าตั้งแต่พระองค์ทรงพระชนมชีพอยู่ในโลกนี้