แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

rectory

เป็นสถานที่พักของพระสงฆ์เจ้าวัด อยู่ในบริเวณวัด