แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Reconciliation

การคืนดีเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ที่เฉลิมฉลองของขวัญแห่งการอภัยของพระเจ้า การกลับใจหาพระเจ้าและชีวิตของพระศาสนจักร