แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

psalm

เพลงสดุดี เป็นบทเพลงแห่งการสรรเสริญพระเจ้า หนังสือเพลงสดุดีในพระคัมภีร์มีทั้งหมด 150 บท