แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Protestant

โปรเตสแตนท์ คือ คริสตชนคนหนึ่งที่มิได้อยู่ในนิกายโรมันคาทอลิก