แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

prophet

ประกาศก คือ บางคนที่ถูกเรียกเพื่อพูดแทนพระเจ้า บรรดาประกาศกเตือนสอนประชาชนให้รักและรับใช้ผู้อื่น ตัวอย่างประกาศก เช่น โมเสส มีเรียมพี่สาวของโมเสส และยอห์น บัปติสต์