แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

People of God

ประชากรของพระเจ้า    

สมาชิกของพระศาสนจักรทั้งครบ ประกอบกันเป็นประชากรของพระเจ้า