แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Pope

สมเด็จพระสันตะปาปา คือบิชอปของกรุงโรม และหัวหน้าของพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก พระองค์ทรงเป็นผู้สืบตำแหน่งต่อจากนักบุญเปโตร คำว่า Pope มีความหมายเดียวกับคำว่า “พ่อ” ในภาษาละติน