แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

praise

การสรรเสริญเป็นวิธีที่แสดงให้ทราบว่าพระเจ้าทรงน่าพิศวงเพียงใด และเราควรกตัญญูรู้คุณต่อพระองค์มากเพียงใด เราสามารถสรรเสริญพระเจ้าได้ทั้งด้วยวาจาและบทเพลง