แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

pilgrimage

การจาริกแสวงบุญ คือการเดินทาง ที่ผู้คนทำเพื่อไปถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

การจาริกแสวงบุญ คือการเดินทาง ที่ผู้คนทำเพื่อไปถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์