แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

pew

ม้านั่ง คือที่นั่ง ในวัดส่วนใหญ่สัตบุรุษอยู่บนม้านั่ง ในณะที่พวกเขานมนัสการพระเจ้า