แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Peter

เปโตรเป็นหนึ่งในบรรดาอัครสาวกสิบสองคน พระเยซูเจ้าทรงตั้งชื่อให้แก่ท่านว่า เปโตร ซึ่งหมายความว่า “ศิลา” เพราะท่านจะต้องเป็นศิลาหลักหรือรากฐานที่ตั้งของพระศาสนจักร เปโตรได้เป็นพระสันตะปาปาองค์แรก