แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

pentecost

เปนเตกอสเต แปลว่า “ห้าสิบวัน” หมายความว่า เป็นเวลาห้าสิบวันหลังสมโภชปัสกาที่บรรดาอัครสาวกได้รับพระจิตเจ้า และได้ออกไปประกาศข่าวดีของพระเยซูเจ้า วันเปนเตกอสเตจึงหมายถึงวันเกิดของพระศาสนจักรด้วย