แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

penitential rite

จารีตพิธีโปรดบาป อยู่ในช่วงเริ่มต้นของพิธีบูชาขอบพระคุณ เป็นเวลาที่เราทูลต่อพระเจ้าว่าเราไม่ได้ดำเนินชีวิตอย่างเช่นที่ควรจะกระทำ เราจึงวอนขอพระเมตตาและการอภัยจากพระเจ้าและจากหมู่คณะคริสตชน