แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

penance

การใช้โทษบาป เป็นบทภาวนาหรือกิจการดีที่เราต้องปฏิบัติ การใช้โทษบาปแสดงถึงความเสียใจที่ได้กระทำบาป และความตั้งใจที่จะปฏิบัติตนให้ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งมีชื่อเรียกว่า ศีลแห่งการคืนดีและการอภัยบาป