แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

peace

สันติสุข คือพระพรจากพระเจ้าที่ประทานความสงบสุขและความชอบธรรมแก่เราและแก่ผู้อื่น