แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Paul

เปาโล คือผู้เทศน์สอนและผู้เผยแผ่ศาสนาในช่วงพระศาสนจักรแรกเริ่ม ส่วนหนึ่งของจดหมายที่ท่านได้เขียนให้แก่บรรดาคริสตชนสมัยแรกนั้นถูกบรรจุอยู่ในพระคัมภีร์ด้วย