แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

pastor

ผู้เลี้ยง หมายถึง “ผู้เลี้ยงแกะ” เราเรียกบรรดาผู้นำของวัดต่างๆ ว่า ผู้เลี้ยง เพราะท่านเหล่านั้นคอยดูแลสัตบุรุษของตน เช่นเดียวกับบรรดาผู้เลี้ยงแกะดูแลแกะของตน