แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Passover

ปัสกา คือการเฉลิมฉลองซึ่งประชาชนชาวยิวรำลึกถึงการที่พระเจ้าทรงปลดปล่อยประชากรของพระองค์ให้รอดพ้นจากการเป็นทาสในอียิปต์