แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

passion

พระมหาทรมาน คือเหตุการณ์ตั้งแต่เมื่อพระเยซูเจ้าทรงถูกจับกุม ถูกสอบสวน รับการทรมาน และความตาย เราระลึกถึงเหตุการณ์เหล่านี้ในวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์