แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Paschal Mystery

ธรรมล้ำลึกปัสกา คือการสิ้นพระชนม์ และการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า