แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

parish

วัด คือชุมชนคริสตชน ผู้มาร่วมกันนมัสการพระเจ้า และรับใช้ผู้อื่นซึ่งต้องการความช่วยเหลือ