แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

parable

อุปมา (นิทานเปรียบเทียบ) เป็นเรื่องราวที่ให้บทสอนสำคัญ พระเยซูเจ้าทรงเล่าอุปมาหลายเรื่องเพื่อให้ผู้ติดตามพระองค์ได้รับบทสอนเกี่ยวกับวิธีดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง อุปมาที่โดดเด่นคือเรื่องชาวสะมาเรียใจดี