แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Our Father

ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย 

พระองค์สถิตในสวรรค์ 

พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะ 

พระอาณาจักรจงมาถึง 

พระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์ 

โปรดประทานอาหารประจำวัน แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้ 

โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้า เหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่น 

โปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญ 

แต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญ 

อาแมน

 

พระเยซูเจ้าทรงสอนบทภาวนาหนึ่งให้แก่เพื่อนๆ ของพระองค์ ซึ่งเริ่มต้นด้วยคำว่า “ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย...” เรายังเรียกว่า บทภาวนาขององค์พระผู้เป็นเจ้า ด้วย