แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

original sin

บาปกำเนิด เป็นการแยกระหว่างพระเจ้ากับประชากร ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่เมื่ออาดัมและเอวาได้เลือกที่จะไม่เชื่อฟังพระเจ้า ชีวิตและการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้าได้ปลดปล่อยมนุษยชาติให้หลุดพ้นจากผลของบาปกำเนิด