แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

oil of the sick

น้ำมันเจิมผู้ป่วย เป็นน้ำมันพิเศษซึ่งได้รับการเสกจากบิชอป ใช้เพื่อเจิมคนชราหรือคนเจ็บป่วย