แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Noah

โนอาห์

พระคัมภีร์ได้เล่าถึงโนอาห์ บุรุษชอบธรรม ผู้สร้างเรือใหญ่เพื่อช่วยครอบครัวและบรรดาสัตว์ของเขาให้รอดพ้นจากน้ำท่วมใหญ่