แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

New Covenant

พันธสัญญาใหม่ แสดงถึงพระสัญญาแห่งมิตรภาพของพระเจ้ากับผู้ที่ติดตามพระเยซูเจ้า พระสัญญาของพระเจ้าจะคงอยู่ตลอดไปไม่สิ้นสุด