แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Nazareth

นาซาเร็ธ คือเมืองหนึ่งในแคว้นกาลิลี ที่ซึ่งโยเซฟ พระนางมารีย์ และพระเยซูเจ้าอาศัยอยู่