แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Nativity

การบังเกิด

พระเยซูคริสตเจ้าทรงบังเกิดที่เมืองเบธเลเฮม