แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

mystery

ธรรมล้ำลึก คือความลึกลับหนึ่งซึ่งเราไม่สามารถเข้าใจทั้งหมดได้ ในชีวิตของพระเยซูเจ้ามีหลายอย่างที่เป็นธรรมล้ำลึก การรับเอากายมาบังเกิดเป็นมนุษย์ของพระเยซูเจ้าก็เป็นธรรมล้ำลึกด้วย