แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Moses

โมเสส เป็นผู้นำที่มีความสำคัญมากในพันธสัญญาเดิม ท่านคือผู้นำประชาชนชาวอิสราเอลออกจากอียิปต์ และได้รับพระบัญญัติจากพระเจ้าในที่เปลี่ยว พระเยซูเจ้าทรงได้รับขนานพระนามว่า โมเสสใหม่