แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

monastery

อารามนักพรต คือบ้านที่อาศัยของนักบวชหรือฤๅษี ซึ่งอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะ