แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

missionary

มิสชันนารีหรือผู้แพร่ธรรม คือผู้ที่ถูกส่งไปประกาศพระวรสารให้แก่ผู้อื่น