แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

mission

ภารกิจคืองานหรือกิจธุระ พระเยซูเจ้าทรงส่งบรรดาอัครสาวกของพระองค์ออกไปทำภารกิจ ด้วยการเทศน์ สั่งสอน และรักษาผู้ป่วยในนามของพระองค์ ภารกิจของพระศาสนจักรคือการเผยแผ่ข่าวดีของพระเยซูคริสตเจ้า