แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

Ministry

ศาสนบริการ

ศาสนบริการ หมายความว่า “การใช้เวลาและพรสวรรค์ ความสามารถของตนเพื่อรับใช้พระเจ้าและผู้อื่น”