foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

บทภาวนาถวายครอบครัว

ข้าแต่พระเยซูเจ้า โปรดทอดพระเนตรมายังครอบครัวของเรา ที่เข้ามาอ้อนวอน เราขอถวายตัวเราเอง ความยินดี ความทุกข์ยากแด่พระองค์อีกครั้ง เพื่อบ้านของเราจะเป็นเหมือนบ้านของพระองค์ จะเป็นแหล่งความสุข ความบริสุทธิ์ ความรัก และการเสียสละ โปรดอวยพรเรา ทั้งผู้ที่อยู่ที่นี่หรือที่อื่น  โปรดเมตตาคนที่ตายไปแล้วด้วยเถิด
โอ้พระแม่มารีย์ มารดาน่ารักยิ่งของพระเยซูเจ้า พระแม่ของเรา โปรดวิงวอนพระเยซูเจ้าเพื่อครอบครัวของเรา และทุกครอบครัวในโลก ให้พระองค์คุ้มครองพิทักษ์รักษาทารก เด็ก เยาวชน และพระกระแสเรียกของพวกเขาด้วย
ข้าแต่ท่านยอแซฟ องค์พิทักษ์ของพระเยซูเจ้า และพระแม่มารีอา โปรดช่วยเหลือเราในทุกสิ่งที่จำเป็นเพื่อชีวิต โปรดรักษาบ้านของเรา คนเจ็บป่วยและผู้ที่กำลังจะสิ้นใจ   เราจะได้ร่วมอยู่กับพระเยซู พร้อมกับพระแม่มารีย์ และท่านตลอดนิรันดร อาแมน