foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

บทภาวนาเพื่อสันติภาพ

ข้าแต่พระเป็นเจ้าผู้ประทานสันติภาพ พระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์ แสดงพระทัยเมตตากรุณาให้เขาเป็นบุตรของพระองค์ มีส่วนในพระเกียรติมงคล ข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายพรฉลองพระกรุณาที่ได้ประทานพระเยซู พระปิยบุตร ซึ่งโดยพระธรรมล้ำลึกแห่งการกลับคืนชีพ พระองค์ได้โปรดให้เป็นผู้นำความรอด บ่อเกิดแห่งสันติ สายสัมพันธ์ให้มนุษย์ทั้งหลายรู้สึกว่าตนเป็นพี่น้องกัน
  • ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณพระองค์ สำหรับความปรารถนา ความพยายามและความสำเร็จ ซึ่งพระจิตเจ้าผู้ประทานสันติภาพได้เร้าให้เกิดขึ้นในสมัยปัจจุบันนี้ เพื่อความรักจะได้เข้ามาแทนที่ความเกลียดชัง ความเข้าใจซึ่งกันและกันมาแทนความหวาดระแวง การพึ่งพาอาศัยกันเข้ามาแทนความไม่สนใจต่อผู้อื่น ขอได้ทรงโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีดวงใจและความรู้สึกนึกคิดกว้างขวางขึ้น สามารถเข้าใจได้ว่าพี่น้องทุกคนกระหายอยากได้ความรัก จะได้สามารถเป็นผู้สร้างสันติได้อย่างแท้จริงยิ่งขึ้น
ข้าแต่พระบิดาผู้ทรงพระกรุณา ขอโปรดระลึกถึงผู้ที่ต่อสู้ ทนทุกข์ และสละชีวิต เพื่อนำมนุษยชาติในโลกให้เป็นพี่น้องใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ขอให้พระอาณาจักรแห่งความยุติธรรม สันติภาพ และความรักมาถึงมนุษย์ทุกชาติทุกภาษา และขอให้พระสิริมงคลของพระองค์ได้ปรากฏเจิดจ้าไปทั่วโลกพิภพด้วยเทอญ อาแมน