แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
การอธิษฐานขอการประทานพรอย่างอุดม
(The Richly Blest)

•    ข้าแต่พระเจ้าโปรดประทานความเข้มแข็ง เพื่อข้าพเจ้าจะได้บรรลุความสำเร็จ
ข้าพเจ้าถูกสร้างมาให้อ่อนแอ เพื่อข้าพเจ้าจะได้เรียนรู้ถึงความถ่อมตนเชื่อฟัง

•    ข้าพเจ้าขอให้มีสุขภาพแข็งแรง เพื่อข้าพเจ้าจะสามารถทำสิ่งยิ่งใหญ่ได้
ข้าพเจ้ากลับได้รับความบกพร่อง เพื่อข้าพเจ้าจะได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า

•    ข้าพเจ้าขอความร่ำรวย  เพื่อข้าพเจ้าจะได้มีความสุข
ข้าพเจ้ากลับยากจน เพื่อที่ข้าพเจ้าจะได้ฉลาดและรู้จักคิด

•    ข้าพเจ้าขออำนาจ เพื่อผู้อื่นจะได้สรรเสริญข้าพเจ้า
แต่ข้าพเจ้าต้องต่ำต้อย เพื่อที่ข้าพเจ้าจะได้เห็นความสำคัญของพระองค์

•    ข้าพเจ้าขอทุกๆสิ่งที่จะช่วยให้ข้าพเจ้ามีชีวิตที่เบิกบาน
แต่ข้าพเจ้ามีเพียงชีวิตที่ควรจะเบิกบานกับทุกๆ สิ่ง

•    ข้าพเจ้าไม่ได้รับสิ่งใดๆ ที่ข้าพเจ้าวอนขอ  แต่ทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าหวัง
และบางอย่างก็เป็นเหมือนว่าไม่ใช่ความหวังของข้าพเจ้า

•    หรือแม้แต่คำภาวนาที่ข้าพเจ้ามิได้กล่าวออกมา  พระองค์ก็ทรงตอบรับ
คือ ข้าพเจ้าได้อยู่ท่ามกลางมวลมนุษย์อย่างอุดมสมบูรณ์ที่สุด