แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เพราะความห่วงกังวลหม่นหมองซึ้ง
พระแม่จึงเสด็จมาเป็นหลายหน
เพื่อประกาศเตือนจิตคริสตชน
ให้ทุกคนทำดีหนีชั่วแล
ที่ตำบลฟาติมาและที่ลูร์ด
พระแม่พูดตักเตือนหลายอย่างแน่
ล้วนแต่เรื่องหวังดีปรานีแท้
มิให้แพ้ศัตรูผู้ทำลาย

ทรงเตือนเราเพื่อให้ใช้โทษบาป
รู้จักปราบทางทรามความกระหาย
ลูกประคำภาวนาอย่าดูดาย
เป็นเครื่องหมายความรอดปลอดวิญญาณ
ซึ่งเมื่อใครได้ฟังแล้วได้ฟังเล่า
ก็จงเฝ้าถือตามความในสาส์น
คือกลับใจใช้โทษนมัสการ
ให้วิญญาณมีพระตลอดไป