แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระกุมารผ่านฟ้ามาช่วยโลก
เป็นยอดโชคยืนยงจงสรรเสริญ
พระรักมนุษย์สุดหทัยหาใดเกิน
ทรงจำเริญเพื่อเราตลอดไป
พระทรงเลือกมารีย์ศรีสมร
เป็นมารดรอารีดีไฉน
ภาพพระนางอุ้มองค์พระทรงชัย
เพื่อขานไขให้เราเข้าใจกัน

ว่าพระนางนั้นหรือคือผู้ช่วย
ที่อำนวยช่วยให้ได้สวรรค์
คือเยซูคริสตองค์พระทรงธรรม์
หากเขาใครๆ นั้นพึ่งพระนาง
พระคริสตสมภพเวียนครอบรอบ
เราจงขอบพระคุณพระผู้สร้าง
พระเยซูแม่พระองค์คนกลาง
ผู้นำทางให้สบพบพระเอย